wedstrijdreglement vakwedstrijd - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

wedstrijdreglement vakwedstrijd

Vakwedstrijd 2019


REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS

Artikel 1
Algemeen
De Centrale Clubleiding (CCL) van de Studieclub Schilders organiseert ieder jaar een landelijke vakwedstrijd gericht op jongeren, studerenden, gevorderden, specialisten, leraren en bedrijven.

Artikel 2
Doel
Het stimuleren van een goede vakbeheersing.

Artikel 3
Leiding
De leiding is in handen van de CCL, met name in die van het dagelijks bestuur (DB), met als verantwoordelijken de vakwedstrijdcommissarissen (VC).

Artikel 4
Openstelling
Deelname aan de vakwedstrijd is voor iedereen mogelijk, ongeacht of men lid is van een studieclub.
Er wordt vanuit gegaan dat men niet deelneemt aan een categorie lager dan waarvoor men opgeleid is.
In het “DB” wordt jaarlijks beslist over de openstelling van de wedstrijd voor diverse categorieën.

Artikel 5
Bekendmaking
1.Door de regionale Studieclub, die de jaardag organiseert, kunnen in concept de opgaven samengesteld en ter beoordeling voorgelegd worden aan de vergadering van de CCL. Deze vergadering vindt één keer per jaar plaats (meestal in de maand april).

2. De eventuele conceptopgaven worden door de Vakwedstrijdcommissarissen uitgewerkt en worden rondom de jaardag gepubliceerd op de website. Deze jaardag vindt meestal plaats in de maand oktober van dat jaar.

Sub 1:
Zo mogelijk levert de regionale Studieclub die verantwoordelijk is voor het samenstellen van de opgaven, concepten of uitgewerkte voorstellen daarvan aan de Vakwedstrijdcommissie (VC).
De VC zorgt voor de definitieve opgaven en legt die ter goedkeuring voor aan de vergadering van het DB.
De VC verzorgt de publicaties rondom de wedstrijd en stelt deze via de eerder genoemde website beschikbaar aan scholen, clubs, pers e.d. De VC werkt nauw samen met de organiserende club van de landelijke jaardag.
De VC zorgt voor de beoordelingslijsten die betrekking hebben op de te beoordelen categorieën.

Artikel 6
Inzenden werkstukken
Per Studieclub wordt bepaald of men een plaatselijke c.q. regionale jury zal samenstellen voor de beoordeling in eigen kring. Deze beoordeling vindt plaats vóór de landelijke jurering. Deelnemers sturen hun werkstuk naar het in hun eigen kring afgesproken adres. Het bestuur van de desbetreffende studieclub verzorgt de verzending naar het in de opgaven vermelde adres. Dit geldt ook voor de deelnemers die privé aan de wedstrijd meedoen.
Bij deelname door leerlingen/studenten vindt een voorselectie plaats door de docenten van betreffende opleiding. De geselecteerde werkstukken worden aangeboden voor de landelijke beoordeling.

De werkstukken moeten op de achterzijde voorzien zijn van:

 • een motto
  - voor de categorieën A en B is dit niet noodzakelijk.
 • een volledig ingevulde mottokaart;
  - voor de categorieën A en B is dit niet noodzakelijk.
  De mottokaart doet u NIET in een envelop, maar plakt u direct op de achterzijde van het paneel.
 • een ingevulde overzichtslijst van uitgevoerde bewerkingen (handelingen), type materialen, methode, e.d. 
  Het verslagformulier dient zodanig aan het paneel bevestigd te zijn dat het direct leesbaar is.

De werkstukken moeten deugdelijk verpakt worden aangeboden.

Digitale aanmelding:
Docenten en Clubs worden verzocht vooraf digitaal de kandidaten aan te melden bij de wedstrijdsecretaris. Men krijgt vervolgens een bevestiging waarbij tevens gecontroleerd kan worden of de naam en categorie juist zijn ingevuld.

Een Bewijs van Deelname wordt toegezonden aan de deelnemers die volgens de landelijke jury niet in aanmerking komen voor een diploma.

Een Bewijs van Deelname krijgen ook diegenen van wie het werkstuk niet is toegezonden door de club of docent, ter beoordeling van de landelijke jury. De desbetreffende namen en adressen moeten uiteraard wel door de desbetreffende studieclub dan wel de school worden gestuurd naar secretaris van de VC.

Artikel 7
Eigendom en aansprakelijkheid
De ingezonden werkstukken worden eigendom van de CCL.
De CCL is niet aansprakelijk voor het geval dat er werkstukken beschadigd worden of zoekraken.

Tijdens de jaardag dienen de ingezonden werkstukken van dat jaar door de deelnemers of hun vertegenwoordiger(s), in ontvangst te worden genomen.
Indien een ingezonden werkstuk, bijvoorbeeld een wapen aan derden wordt geschonken, zal dit in overleg gebeuren tussen de voorzitter van de CCL en de maker van het werkstuk. De mogelijkheid is aanwezig dat er werkstukken gedurende één jaar worden geëxposeerd. De betreffende clubs zorgen voor de terugzending van het werkstuk naar de betrokkenen. Werkstukken die tijdens de jaardag niet worden afgehaald, worden ook niet teruggezonden.

Artikel 8

Categorieën
A – Aankomend vakman niveau 1 en 2
A-1 schilder
A-2 industrie
A-3 signmaker

B – Vakman niveau 3
B-1 schilder
B-2 industrie
B-3 signmaker

C - Specialisten en studenten niveau 4
C-1 Decoratieve technieken; thema wapen
C-2a Decoratieve technieken; thema Imitatietechniek hout (specialist)
C-2b Decoratieve technieken; thema Imitatietechniek hout (studerenden)
C-2c Decoratieve technieken; thema Imitatietechniek marmer (specialist)
C-2d Decoratieve technieken; thema Imitatietechniek marmer (studerenden)
C-3 Decoratieve technieken; thema Vrije techniek (specialist)

D - Bedrijven / MBO / HBO / DOCENTEN
D Thema: Offerte op basis van een Open begroting
E Thema: Kleur- en interieuradvisering

De deelnemer bepaalt zelf in welke categorie hij wenst mee te doen.
Studerenden bepalen in overleg met hun docent of deelname gewenst is.
Deelname in de categorie studerenden is alleen mogelijk wanneer men studerend is op een van de mbo-opleidingen of regionale cursussen hout- en marmerimitatie. In het laatste geval mag men niet langer dan 3 jaar aan deze opleiding deelnemen. De VC vraagt de docent van de betreffende opleiding dit te verklaren. Wanneer een kandidaat eenmaal een prijs gewonnen heeft in deze categorie wordt geacht dat hij of zij de volgende keer deelneemt aan de categorie specialist.

Artikel 9
Bij plaatselijke c.q. regionale jurering wordt door het bestuur van de betreffende club een deskundige jury samengesteld.
Bij de landelijke beoordeling wordt de jury samengesteld door de VC.
De jury moet zo samengesteld zijn dat de deskundigheid is gewaarborgd.

Door de voorzitter van de CCL, wordt na overleg met de VC, één van de juryleden verzocht als voorzitter van de jury te fungeren.
De plaatselijke jury adviseert het bestuur van de desbetreffende club inzake toekenning van prijzen etc. en voor wat betreft doorzenden van werkstukken voor de landelijke beoordeling.

De landelijke jury adviseert de CCL inzake de toekenning van:

 • een bewijs van deelname aan de Vakwedstrijd en landelijke beoordeling;

 • een diploma voor de kwaliteit van die werkstukken, die naar het oordeel van de jury daarvoor in aanmerking komen;

 • de prijswinnaars per categorie.


Artikel 10
De mogelijkheid is aanwezig dat er voor een categorie geen prijs wordt geadviseerd.
Er kunnen meerdere prijzen geadviseerd c.q. toegekend worden in één categorie.
Toekenning van een prijs wordt weergegeven in een oorkonde.

Artikel 11
Tijdens de jaardag worden door de voorzitter van de jury in samenwerking met de VC, en eventueel met de juryleden, het juryrapport en de prijswinnaars bekend gemaakt
en de bijbehorende diploma’s en oorkonden uitgereikt.
De VC zorgen voor publicatie naar clubs en pers.

Artikel 12
Tijdens de jaardag worden alle of een selectie van de ingezonden werkstukken geëxposeerd. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte, het programma van de jaardag en de algehele kwaliteit.
Eén en ander vindt in goed overleg plaats tussen de organiserende club en de CCL.

Artikel 13
Alle kosten die door de plaatselijke c.q. regionale club gemaakt worden t.b.v. de beoordeling van de werkstukken in eigen kring, zijn voor eigen rekening.
De kosten m.b.t. de landelijke beoordeling zijn voor rekening van de CCL. Dit geldt niet voor het toezenden van de werkstukken.
Door het DB wordt jaarlijks een besluit genomen over het toepassen van een kostenvergoeding aan deelnemers voor het bijwonen van de jaardag.
Als blijk van waardering aan de leden van de landelijke jury zal de CCL hen uitnodigen om als gast de jaarlijkse reünie bij te wonen. Deze kosten zijn voor de CCL.

Artikel 14
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en bij toe te passen afwijkingen hierop, worden door de VC, na overleg met de voorzitter van de CCL, beslissingen genomen.

A. van Wezep, voorzitter CCL / SCS

Vastgesteld in de DB - vergadering van 6 April 2013


Terug naar de inhoud